Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI GEOGRAFIA 8

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Geografia pre 8. ročník základných škôl a gymnáziá s osemročným štúdiom, ktorej obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy – ISCED 2.


Digitálna učebnica je určená pre žiakov 8. ročníka základných škôl a pre žiakov gymnázií s osemročným štúdiom. Slúži ako pomôcka pre žiakov a učiteľa na vyučovacích hodinách geografie na motiváciu, pochopenie geografických javov a procesov a na osvojenie, precvičovanie a upevnenie geografického učiva so zameraním na Slovensko.

Obsah rešpektuje požiadavky ŠVP z hľadiska cieľa predmetu a výkonového a obsahového štandardu pre 8. ročník ZŠ a pre GOŠ, ale aj novospracované kurikulárne požiadavky (2022). Učebnica sa skladá z dvoch častí. V prvej časti sú uvedené základné geografické charakteristiky Slovenska – ako prírodné, tak aj socioekonomické (geopolitická poloha, geologická stavba, reliéf, podnebie, pôda, rastlinstvo, živočíšstvo, obyvateľstvo, sídla, ťažba nerastných surovín, poľnohospodárstvo, lesné a rybné hospodárstvo, priemysel, doprava, cestovný ruch, školstvo, veda a výskum, zdravotníctvo, obchod, kultúra a šport, typy súčasnej krajiny, prírodné krajinné typy).

Jednotlivé prvky sú prezentované najmä prostredníctvom rozhovorov. Druhá časť učebnice je aplikačná, spracovaná ako spoznávanie geografických javov a procesov cez objavovanie zaujímavých miest Slovenska v krajoch: Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj. Spoznávanie každého kraja obsahuje štyri poznávacie trasy, ktoré sú inšpiráciou pre žiakov na poznávanie Slovenska a prepojením s praktickým životom.

Odborná garancia

Recenzenti:
RNDr. Peter Likavský, PhD.
Mgr. Andrea Borcovanová
PaedDr. Miroslava Košťálová

Autori:
RNDr. Mária Nogová, PhD.
RNDr. Peter Tremboš,
PhD. RNDr. Miroslava Trembošová, PhD.

Autori sú erudovaní odborníci v predmete s didaktickými a metodickými skúsenosťami, ktoré preniesli do učebnice a metodických poznámok. Pri tvorbe zohľadnili aj spoluprácu s učiteľmi a ďalšími odborníkmi.

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 11

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI GEOGRAFIA 8 PRACOVNÝ ZOŠIT

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEHO PRACOVNÉHO ZOŠITA Geografia pre 8. ročník základných škôl a gymnáziá s...

Digitálny pracovný zošit úzko nadväzuje na obsah učebnice geografie pre ôsmy ročník ZŠ a rozširuje prácu s...

DIGI HOSPODÁRSKA GEOGRAFIA 2

Druhá časť digitálnej učebnice pre žiakov 1. ročníka obchodných akadémií.

Digitálna učebnica podáva komplexný pohľad na ľudstvo a jeho činnosť, regióny a štáty sveta s...

DIGI HOSPODÁRSKA GEOGRAFIA 1

Prvá časť digitálnej učebnice pre žiakov 1. ročníka obchodných akadémií.

Digitálna učebnica podáva komplexný pohľad na ľudstvo a jeho činnosť, regióny a štáty sveta s...

DIGI GEOGRAFIA 8

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Geografia pre 8. ročník základných škôl a gymnáziá s osemročným...

Digitálna učebnica je určená pre žiakov 8. ročníka základných škôl a pre žiakov gymnázií s...

DIGI GEOGRAFIA 9 PRACOVNÝ ZOŠIT

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEHO PRACOVNÉHO ZOŠITA Geografia pre 9. ročník základných škôl a gymnáziá s...

Digitálny pracovný zošit úzko nadväzuje na obsah učebnice geografie pre deviaty ročník ZŠ a rozširuje prácu s...

DIGI GEOGRAFIA 1

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Geografia pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5....

DIGITÁLNA UČEBNICA pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným...

DIGI GEOGRAFIA 9

DIGITÁLNA UČEBNICA Geografia pre 9. ročník základných škôl a osemročné gymnáziá je pripravená profesionálnymi odborníkmi...

Žiak si s pomocou digitálnej učebnice upevní nové vedomosti. Učebnica je vhodná na prácu v...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.